Adatvédelmi tájékoztató

I. Adatkezelés és adatvédelem célja

 

Az webáruház használata során az R+B kereskedelmi Kft részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Sprinter alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez).
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az R+B kereskedelmi Kft  kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az R+B kereskedelmi Kft. megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. 
A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a R+B kereskedelmi Kft bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

1.1, A webáruház adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatának egyértelmű célja, hogy rögzítse azokat az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos dolgokat, amelyeket önmagára nézve elismer, illetve erről az által üzemeltetett és felügyelt domain alatt működő webáruház felhasználóit tájékoztassa.

 

Az adatkezelés alapelvei kialakításakor vállalkozásunk nagy figyelmet fordított az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok alkalmazására, így különösen az alábbiakat:

 

  • Az 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényt
  • Az 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvényt
  • A 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényt, valamint
  • A 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényt.

 

Vállalkozásunk a fent leírtakkal összhangban, nagy figyelemmel kezeli a személyes adatokat, valamint megtesz minden olyan intézkedést (legyen az szervezési vagy technikai), amellyel garantálja az adatok biztonságát.

 

II. Adatkezelési és adatvédelmi alapfogalmak

 

Az 1992. évi LXIII. Törvény alapján.

 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

különleges adat:
a)
a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

 

-személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

III. Az adatkezelés, adatvédelem

 

3.1,  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságnak kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adhatja ki.

 

3.2, Adatkezelő a kapott adatok valódiságát nem ellenőrzi. Azok tartalmáért, igazságtartalmáért kizárólagosan az adatokat megadó felel. Felhasználó az e-mail címe megadásakor vállalja a felelősséget, hogy a megadott e-mail címről csakis Ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve rendel termékeket.

 

3.3, A felhasználó az általunk üzemeltetett webáruházában az online megrendeléshez szükséges és elengedhetetlen adatokat megadja. (Név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám)

 

3.4, A rendszer működése során rögzítésre kerülő adatok a következők: a felhasználó számítógépének bizonyos adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vételekor keletkeznek. Ilyen a használt operációs rendszer típusa, az internet böngésző típusa és egyéb, a látogatottsági adatokra vonatkozó információ.

 

3.5, Az adatokra az adatkezelő kizárólag törvényes és tisztességes keretek között tesz szert.

 

3.6, Adatkezelő az adatokat csak a meghatározott és egyben törvényes célok érdekében tárolja és más módon nem használja fel.

 

IV. Adatkezelési időtartam

 

4.1, Az adatok kezelését mindaddig végezzük, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését. Ez történhet szóban vagy írásban a rb.kft@chello.hu email címen. A kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül az adatokat töröljük.

 

V. Adattovábbítás

 

5.1,  Mint adatkezelő jogosultak és köteles vagyunk a személyes adatokat az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítását őt jogszabály vagy jogerős hatósági végzés kötelezi. Ilyen estekben az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

5.2, Amennyiben a vállalkozásunkhoz tartozó tartalmat, illetve a webáruház üzemeltetési jogát átadjuk, vagy eladjuk egy harmadik személynek, úgy az általa kezelt adatokat is továbbadjuk külön hozzájárulás kérése nélkül.

 

VI. Az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat módosítása

 

6.1, Fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsuk. A módosításról valamennyi felhasználót haladéktalanul tájékoztatni kell. A változtatásokat a felhasználók a szolgáltatás további felhasználásával tudomásul veszik, ezen felül beleegyezésük kikérésére nincs szükség.